Algemene Voorwaarden

 
General terms and condition Tech Outlet OOD
Identiteit van de ondernemer
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Offertes, prijzen, Acties, adviezen en bestellingen
Artikel 3. Levering
Artikel 4. Vertraagde levering
Artikel 5. Betalingen
Artikel 6. Overmacht
Artikel 7. Vooruitbetaling/zekerheidsstelling
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9. Merken en emballage
Artikel 10. RMA Voorwaarden
Artikel 10.1 Garantie algemeen
Artikel 10.1 Fabrieksgarantie op nieuw retail producten
Artikel 10.2 RMA redenen
Artikel 10.3. Aanvraag van een RMA / RMA nummer
Artikel 10.4 Verzendvoorschriften
Artikel 10.5. Retouradres
Artikel 12. Vervoer
Artikel 13. Klachten
Artikel 14. Aansprakelijkheid
Artikel 15. Afbeeldingen
Artikel 16. Intellectuele eigendom
Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid
Artikel 18. Technische eisen enz.
Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
 
Identiteit van de ondernemer
TechOutlet OOD
Nartsis 45, 1415, Sofia Bulgaria
VAT# BG202668915
+359-988742094
 
TechOutlet OOD
Harderwijkerweg 24, 3852 AD Ermelo
The Netherlands
KvK 70850275
VAT# NL858484225B01
+31-85-4866218
 
Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Tech Outlet OOD en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tech Outlet OOD bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes, prijzen, Acties, adviezen en bestellingen

Alle offertes zijn vrijblijvend.
Alle prijzen zijn netto contant in de op de offerte genoemde valuta, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen.
Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd.
Verkoper is te allen tijde gerechtigd orders niet te accepteren. Verkoper zal de koper daarvan bericht zenden binnen 3 werkdagen, te rekenen van de order datum.
Afgegeven prijslijsten zijn indicatief en te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen en levertijden zijn gebaseerd op ten tijde van het afgeven daarvangeldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor het einde van de uitvoering daarvan wijzigen, is verkoper bevoegd de uit die wijziging voortvloeiende kosten aan koper door te
berekenen. Aan voorgestelde adviezen en/of productkeuzes gemaakt door de verkoper, kunnen geen rechten worden ontleend. Overeenkomsten of bestellingen die uit deze adviezen volgen zijn voor de verantwoording van de koper.
Koper is ermee bekend dat Tech Outlet OOD door sommige fabrikanten als niet-officiële distributeur wordt beschouwd en dat een gevolg daarvan kan zijn dat de eindgebruiker van de producten mogelijk niet kan deelnemen aan (extra) kortingsacties, promoties etc. dan wel andere regelingen van fabrikanten, nu daaraan de voorwaarde kan worden verbonden dat de producten zijn verkregen via de door de fabrikant als officieel aangeduide verkoopkanalen. Koper doet onherroepelijk afstand van elke aanspraak op Tech Outlet OOD, uit welke hoofde dan ook, voor het geval koper ter zake wordt aangesproken door haar afnemer c.q. de eindgebruiker van de producten.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Tech Outlet OOD  afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
 • in Euro
 • exclusief BTW
 • exclusief verzend- of transportkosten
 • af fabriek/bedrijf
 • exclusief heffingen op mediadragers
 • exclusief wettelijke heffingen en/ of verwijderingsbijdrage
Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
Indien Tech Outlet OOD  met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Tech Outlet OOD  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Tech Outlet OOD  kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens Tech Outlet OOD.

Artikel 3. Levering
 1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling in gedeelten te leveren en van iedere deellevering betaling te verlangen.
 2. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan koper aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.
 3. Indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper. Verkoper zal eerst gehouden zijn tot het andermaal aanbieden van de goederen, nadat de in de vorige zin bedoelde kosten, de koopprijs en de kosten voor hernieuwde aanbieding volledig aan haar zijn voldaan. Verkoper is gerechtigd een (opvolgende) levering op te schorten, zolang de koper een of meerdere voorafgaande leveringen niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen en/of niet voldaan heeft aan enigerlei verplichting jegens Tech Outlet OOD.
 4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is Tech Outlet OOD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

 Artikel 4. Vertraagde levering
 1. Door Tech Outlet OOD opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
  2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij Tech Outlet OOD schriftelijk in gebreke te stellen.
  3. De door Tech Outlet OOD opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
  4. Het is Tech Outlet OOD toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Tech Outlet OOD bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 5. Betalingen
 1. Koper is verplicht de facturen van verkoper te voldoen binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn. Betaling dient te geschieden zonder enige opschorting, korting of verrekening. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
 2. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aan verkoper een rente verschuldigd van 1,25% van het onbetaald gebleven factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden.
 3. In het geval als bedoeld in het vorige artikellid is verkoper voorts gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en zijn alle overige vorderingen van verkoper op koper, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Tevens is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van dit artikel, met een minimum van EURO 500,00.
 4. Indien verkoper haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt en ter zake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is koper gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan verkoper te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
 5. Verkoper is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op koper over te dragen dan wel te verpanden aan derden.
 6. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van faillissementsaanvragen verschuldigd.
 7. Eigendom van de producten blijven van Tech Outlet OOD tot de betaling is voldaan.
Artikel 6. Overmacht
 1. Verkoper zal nimmer kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen.
 2. Tussen partijen wordt onder overmacht verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer en/of risicosfeer van verkoper liggen en/of op grond waarvan redelijkerwijze van verkoper geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen (doch niet uitsluitend) transportbelemmeringen en besmetting of besmettingsgevaar, bedrijfsstoring, gebreken of schade aan productiemiddelen, staking of vergelijkbare acties, (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen aan de zijde van de door verkoper ingeschakelde derden, maatregelen van overheidswege alsmede gebrek aan grondstoffen, stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabricaten, oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, werkstakingen en uitsluitingen.
 3. Onverminderd aan verkoper verder toekomende rechten, geeft overmacht haar de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
 4. Als verkoper haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
Artikel 7. Vooruitbetaling/zekerheidsstelling

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt iedere op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door koper.
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot het moment waarop alle vorderingen - uit deze of eerdere leveranties - van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Artikel 9. Merken en emballage

Verkoper behoudt zich het recht voor om de verpakking van de goederen te voorzien van eigen naam en/of fabrieksmerk. Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco huis magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft koper het recht op vergoeding van de door verkoperberekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.
Artikel 10. RMA Voorwaarden
 1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen het recht de bestelling te annuleren, zij het dat Tech Outlet OOD te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
 2. Een annulering/ retournering dient altijd aangevraagd te worden en kan alleen verwerkt of ingestuurd worden met schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de retourzending. Je kunt een annuleringsverzoek (voordat goederen zijn verzonden) via je accountmanager of onze verkoopafdeling aanvragen, een retourneringsverzoek (product dat reeds onderweg is of geleverd is) kun je aanvragen via de retourenafdeling (sales@techoutlet.eu).
 3. Kosten en schades die voor Tech Outlet OOD gepaard gaan met de annulering zullen in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten (restockingfee / handelingsfee) (of een schatting hiervan) worden vooraf medegedeeld en zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder onder andere omloopsnelheid, retourvoorwaarden van de leverancier/ fabrikant, staat van het product, waarde van het product en eventuele (groot)transportkosten.
 4. De voorwaarden die Tech Outlet OOD stelt bij annulering of retournering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
* Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt.
* De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper.
 1. Het recht tot annuleren/retourneren geldt niet in geval van:
* Software, computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
* Digitale software/ licenties, fysieke licenties, garantiepakketten of andere persoonlijke producten;
* Speciaal voor jou bestelde of samengestelde producten;
* OP=OP en koopjescorner producten;
* Producten waarvan Tech Outlet OOD uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.
*Coulange van annuleren of retour van bovenstaande producten is mogelijk bij bepaalde producten maar zal min 25% in rekening gebracht worden.
 
Artikel 10.1 Garantie algemeen
 1. De wederpartij heeft jegens Tech Outlet OOD enkel recht op garantie indien en voor zover aan Tech Outlet OOD (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Tech Outlet OOD of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Tech Outlet OOD niet gehouden.
 2. De wederpartij heeft jegens Tech Outlet OOD enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens Tech Outlet OOD heeft voldaan.
 3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.
Artikel 10.1 Fabrieksgarantie op nieuw retail producten

Koper kan de voorwaarden voor fabrieksgarantie raadplegen op de website van de desbetreffende fabrikant, in samenhang met het artikelnummer en serienummer.

Artikel 10.2 RMA redenen

Defecte goederen
In het geval van defecte artikelen dient de koper een nauwkeurige klachtomschrijving bij te voegen, met behulp van een RMA formulier.
Een omschrijving als: ‘is defect’ / ‘werkt niet’ is hierbij niet voldoende. Leveranciers stellen als voorwaarde om een zogenaamde statuspagina van het defecte artikel mee te sturen. Koper is ermee bekend dat voor de afhandeling van defecte goederen de Customer Support volgens de voorwaarden en richtlijnen van haar leveranciers en/of de fabrikanten van het product (fabrieksgarantie) te werk zal gaan. Defecte goederen die worden geretourneerd op een
wijze die niet voldoet aan deze richtlijnen en voorwaarden, zullen zonder verdere afhandeling retour aan koper gezonden worden. Voorts onderkent Koper dat een aanspraak op garantie kan worden afgewezen op grond van de constatering dat sprake is van een bovengemiddeld uitvalpercentage (dat wil zeggen de verhouding tussen de bij Tech Outlet OOD  gekochte hoeveelheid goederen en het totaal aantal defecte goederen) Tech Outlet OOD  neemt geen goederen in
behandeling of retour, die niet bij Tech Outlet OOD  zijn gekocht.
 
DOA (Dead On Arrival

DOA binnen 30 dagen vanaf factuur datum. Koper dient een DOA-retourzending binnen 5 dagen na ontvangst van het betreffende product te doen plaatsvinden,
samen met het evt. DOA-formulier van de fabrikant, bij gebreke waarvan alle aanspraken ter zake komen te vervallen

Incorrecte levering

Een incorrecte levering kan zijn:
Manco: Minder geleverd dan besteld en/of op pakbon vermeld staat.
Overlevering: Meer geleverd dan besteld en/of op pakbon vermeld staat.
Incorrecte levering: Iets anders geleverd dan besteld.
Voor een incorrecte levering geldt dat daarvan door koper binnen 24 uur na ontvangst melding aan verkoper dient te worden gemaakt, bij gebreke waarvan alle aanspraken ter zake komen te vervallen. Dat laatste geldt eveneens wanneer de verpakking van het betreffende product geopend is, of wanneer het product gebruikt is.
Het is niet mogelijk om:
Meldingen die na deze termijn van  bij de Tech Outlet OOD  binnenkomen, in behandeling te nemen.
Artikelen die alsnog geopend zijn, of kort of gedeeltelijk in gebruik zijn retour nemen.
Te retourneren zonder RMA-nummer.
 
Verkeerde bestelling (VB)
In geval van verkeerd bestelde producten door de koper, mag de koper voorleggen aan verkoper of verkoper de goederen terug wil en/of kan nemen. Na dit beslissingsmoment hanteert de verkoper de volgende staffel:
Melding Restockingskosten
Binnen 10 werkdagen 15% bij ongeopende dozen in originele verpakking.
10 werkdagen wordt niet meer in behandeling genomen
 
Transportschade (TA)
In geval van zichtbare transportschade dient koper een aantekening/opmerking daarvan op het
Aftekenbewijs/CRM te (laten) plaatsen, alsmede binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail (Customer Support: sales@techoutlet.eu) melding van de transportschade te doen aan Tech Outlet OOD, bij gebreke waarvan de zending als correct en onbeschadigd ontvangen wordt beschouwd.
 
Verdekte transportschade (TA)
Indien de transportschade niet zichtbaar is en pas na het openen van de doos resp. de pallet ontdekt wordt, dient dit
door koper binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail (Customer Support: sales@techoutlet.eu) te worden
gemeld aan Tech Outlet OOD, bij gebreke waarvan de zending als correct en onbeschadigd ontvangen wordt beschouwd.
 
Artikel 10.3. Aanvraag van een RMA / RMA nummer

Vraag uw RMA snel en gemakkelijk aan bel met de Customer
Support afdeling of met uw accountmanager. Noteer Product nummer, factuur nr, serie nummer en omschrijving rede RMA.
 
Artikel 10.4 Verzendvoorschriften

Retournummer moet duidelijk vermeld worden op de verpakkingsdocumenten.
Verstuur het product altijd retour in een overdoos.
Retouren worden enkel geaccepteerd indien;
 • het artikel en de verpakking in onbeschadigde staat is en de productsticker niet beplakt/afgeplakt is.
 • de verpakking niet dichtgemaakt en/of beplakt is met bedrukt plakband.
 • het artikel en de verpakking niet beschreven is met pen of stift.
 • het artikel compleet is.
 • het artikel in de oorspronkelijke/originele verpakking zit.
 • Wij behouden ons het recht voor om u in plaats hiervan een vervangend of gerepareerd product te leveren.
 • Een kopie van het RMA formulier + RMA nummer moet met het artikel worden geretourneerd.
De verzender draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de goederen die worden teruggezonden.
De verzender dient de zending voldoende te frankeren.
Wij adviseren u om de zending bij uw vervoerder aan te laten tekenen en te verzekeren.
 
Artikel 10.5. Retouradres

TechOutlet OOD
Harderwijkerweg 24 3852AD Ermelo
Of bij voormelding:
Bijsterhuizen 2027, 6604 LH Wijchen
Nederland
 
Artikel 12. Vervoer

Voor orders/zendingen binnen en buiten Nederland kunnen additionele kosten door
partijen in overleg vastgesteld, voorafgaande aan de verzending van de order. Transport verzekering wordt vooraf bepaald door de verkoper en kopende partij.
 
Artikel 13. Klachten

Koper is gehouden om door Tech Outlet OOD  geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aangaande de producten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, klachten met betrekking tot aantallen, maat, gewicht, verpakking, emballage, kwaliteit en berekende prijs) dienen door koper binnen uiterlijk twee werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van koper dienaangaande komen te vervallen en Tech Outlet OOD  geacht wordt volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 1. Met betrekking tot niet-zichtbare gebreken aangaande de producten geldt eveneens een klachttermijn van twee werkdagen, met dien verstande dat deze aanvangt op de dag dat koper /opdrachtgever van het gebrek op de hoogte raakte, althans behoorde te raken.
 2. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze voorwaarden omschreven termijnen.
 3. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering van producten is overgegaan.
 4. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door verkoper zijn geleverd
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid
 1. Tech Outlet OOD is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tech Outlet OOD of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van Tech Outlet OOD is te allen tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van Tech Outlet OOD in een onderhevig geval aan Tech Outlet OOD  uitkeert.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Tech Outlet OOD aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Tech Outlet OOD beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In geen geval is Tech Outlet OOD aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 5. De wederpartij vrijwaart Tech Outlet OOD voor aanspraken door derden.
 6. Ingeval van schade of een defect opslag zoals memory, HD en SSD kan er geen schade verhaalt worden voor verlies van DATA.
 
Artikel 15. Afbeeldingen
 1. Plaatjes die op de site, in folders en in kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product/ de producten. Tech Outlet OOD aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen, specificaties of teksten op de website
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/ of ontbinding zijn.
 
Artikel 16. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van Tech Outlet OOD of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.
 
Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.
 
Artikel 18. Technische eisen enz.
 1. Indien de in Nederland of ander land te leveren zaken buiten dat land worden gebruikt is Tech Outlet OOD er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/ of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door Tech Outlet OOD bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
 2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
 
Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Bulgaarse of Nederlands recht van toepassing. Weens Koopverdrag is van toepassing.
WhatsApp Chat WhatsApp Chat